Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

RPO

Tytuł projektu: Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia  emisji  szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gminy Sanok. Jego osiągnięciu mają służyć m.in.:

 

  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej poprzez podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
  • ułatwienie obsługi źródeł energii,
  • poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych.

W wyniku realizacji projektu ulegnie zmianie struktura produkcji energii cieplnej poprzez wzrost udziału kotłów gazowych kondensacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (kotłów na biomasę) kosztem paliw kopalnych na obszarze gminy  Sanok. Projekt przyczyni się także do poprawy spójności społecznej i terytorialnej w zakresie wyrównywania dostępu do efektywnych systemów produkujących energię cieplną , co będzie sprzyjać ograniczeniu poziomu ubóstwa energetycznego.

Z kolei rozwiązania termomodernizacyjne zmniejszą presję na środowisko wywołaną eksploatacją obiektów, racjonalizację wykorzystania dostępnych zasobów oraz zastosowania nowoczesnych i energooszczędnych technologii aktualnie dostępnych w budownictwie.

Projektem zostanie objętych 106 gospodarstw, w których będą zainstalowane łącznie 52 kotły gazowe kondensacyjne oraz 54 kotły na biomasę.

Dzięki projektowi szacowany jest:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 2 479,05 [tony równoważnika CO2];
  • roczny spadek emisji PM-10 – 15 556,27 [kg/rok].

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.04.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Wartość projektu – 2 261 631 zł

Dofinansowanie – 1 746 920 zł