Logo Gminy Sanok

Informacja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, sporządzoną na odpowiednim formularzu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie  obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Za zatajenie danych, mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz podanie danych niezgodnych z rzeczywistością grozi odpowiedzialność  karno-skarbowa.