Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko

RPO

Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Cel projektu: Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOD Sanok-Lesko.

 

W przypadku Gminy Sanok zadanie polega na stworzeniu Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w gminie Sanok.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Wartość projektu dla Gminy Sanok: 8 530 351,15 zł

Dofinansowanie: 3 249 175,61 zł