Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Loga Unii

Tytuł projektu: Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Program: Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
  • Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Sanok.

Projekt zakłada realizację szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 13 laptopów z oprogramowaniem oraz rzutnik multimedialny, sprzęt po zakończeniu projektu zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Trepczy, która jest głównym koordynatorem projektu.

Całkowita wartość projektu: 127 670 zł.

Kwota dofinansowania: 127 670 zł.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 29.02.2020