Logo Gminy Sanok
Powróć do: GOSPODARKA ODPADAMI

OPŁATY

UCHWAŁA O STAWKACH

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

Pobierz plik: Uchwała o stawkach 

 


 TERMINY WPŁAT

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pobierz plik: XIII 96 Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłat

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał w terminie:

 • za miesiące styczeń, luty, marzec – do dnia 15 marca;
 • za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 maja;
 • za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 września;
 • za miesiące październik, listopad, grudzień – do dnia 15 listopada; 

 2. W przypadku gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał w danym kwartale po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1, opłatę należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności, tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał.

 3. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1, należne kwoty dopłat należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności, tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał.

 


 ZNIŻKA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH  BIOODPADY

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą uzyskać zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 3,00 zł od mieszkańca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego właściciel prowadzi kompostowanie bioodpadów.

 


 SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

OPŁATY ZA ŚMIECI NALEŻY WNOSIĆ BEZ WEZWANIA!

 Wymagane jest, aby opłaty za dany kwartał wpłynęły na konto gminy  w terminach:

 • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień;
 • do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

 

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ:

 1. Na konto, którego numer został podany indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w informacjach o wysokości opłaty;
 2. Na konto podstawowe Gminy Sanok :  Nr konta bankowego  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
       93 1130 1105 0005 2154 3820 0007
 3. W kasie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 , II piętro, pok. Nr 205 (w okresie zagrożenia
       epidemiologicznego kasa jest nieczynna do odwołania !)
 4. U  inkasentów  –  wyłącznie kwartalnie.

 


STAWKI  OPŁAT

Właściciele nieruchomości zamieszkałych czyli budynków mieszkalnych, stosują stawki od mieszkańca:

Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 25 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów – 75 miesięcznie od mieszkańca

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostującym bioodpady w przydomowym kompostowniku  przysługuje zwolnienie z opłaty w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli takich, na których prowadzone są działalności gospodarcze, kulturalne, oświatowe, handlowe, hotelarskie i inne nie związane z funkcją mieszkaniową stosują stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość.

Pojemność

Miesięczne stawki za pojemnik lub worek jeżeli odpady są segregowane (za jeden odbiór pojemnika lub worka):

Miesięczne stawki za pojemnik lub worek jeżeli odpady
nie są zbierane  selektywnie
(za jeden odbiór pojemnika lub worka):

60 l worek lub pojemnik 

6,60 zł

19,80 zł

80 l worek lub pojemnik 

8,80 zł

26,40 zł

120 l worek lub pojemnik

13,20 zł

39,60 zł

240 l pojemnik

26,40 zł

79,20 zł

1100 l pojemnik

121,00 zł

363,00 zł


 

 DOMKI LETNISKOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Właściciele domków letniskowych wykorzystywanych przez część roku, na których powstają odpady komunalne są zobowiązania do ponoszenia opłaty ryczałtowej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłatę należy wnosić raz w roku w terminie do 15 września. Opłata od domków letniskowych wynosi 120 złotych/rok – jeżeli odpady są oddawane w sposób selektywny lub 240 złotych/rok – jeżeli odpady są oddawane w sposób nieselektywny.

Uchwała_domki letniskowe.doc

 

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ:

 1. Na konto, którego numer został podany indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w informacjach o wysokości opłaty;
 2. Na konto podstawowe Gminy Sanok : Nr konta bankowego  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 93 1130 1105 0005 2154 3820 0007
 3. W kasie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 , II piętro, pok. Nr 205 (pon-pt. w godzinach 8:00-14:00)
 4. U  inkasentów  –  tylko we wrześniu