Logo Gminy Sanok

Podmioty świadczące usługi

Odbierające odpady

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Sanok:

TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Tel.134646000, 885660077, fax. 134646002

e-mail: biuro@tst.sanok.pl

Podmiot posiada zawarta umowę  z Gminą Sanok, na podstawie art. 6d ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok zamieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie/Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki /kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych:
Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie/ Kompostowania, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

  • Składowisko „Krosno”, ul. Białobrzeska 108,  38-400 Krosno
  • Składowisko „Średnie Wielkie” g. Zagórz, 38-516  Średnie Wielkie

Prowadzący Gminny Punkt Zbiórki Odpadów

Podmiot prowadzący gminny punkty selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Sanok:

I. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tel. 134647845, fax. 134648862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

 

Adres gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tel. 134647845, fax. 134648862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

Godziny otwarcia:

  • we wtorki i czwartki w godzinach : 9 – 17
  • w sobotę w godzinach: 8 – 16 

 


II. Gmina Sanok

Adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23

Tel.134656588, fax. 134656553

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Adres gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
Pisarowce 235, 58-533 Nowosielce

Godziny otwarcia:

  • w środę i czwartek w godzinach : 13 – 17
  • w piątek i sobotę w godzinach: 9 – 13 

 

Podmioty zbierające  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sanoku

(wtorek – czwartek w godz. 9 – 17, sobota w godz. 9 – 13)

Gmina Sanok
Adres:  ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Tel. 13 46 56 588    fax: 13 46 56 553

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

ADRES PUNKTU: Pisarowce 235, 38-533 Nowosielce


Zbierający zużyte urządzenia elektryczne

2.  Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pisarowcach (zbieranie nieprofesjonalne)

(środa i czwartek w godz. 13 – 17, piątek i sobota w godz. 9 – 13)

 Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Tel. 134656588, fax. 134656553

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Adres punktu: Pisarowce 235, 38-533 Nowosiekce


2. Zbiórka objazdowa zgodnie z harmonogramem

 TRANSPRZĘT Sp. z o.o Sp. komandytowa

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Tel. 134646000, 885660077, fax. 134646002

e-mail: biuro@tst.sanok.pl