Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Poprawa infrastruktury oświaty na terenie Gminy Sanok

RPO

 

Tytuł Projektu:     „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Program:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:   Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie:              6.4 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie:       6.4.3 Szkolnictwo ogólne

 

Całkowita wartość projektu: 1 098 451,26 PLN

Kwota dofinansowania:         927 635,81 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30-11-2017 r.

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Poprawa warunków edukacji 13 placówek edukacyjnych na terenie gminy Sanok poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych.

Projekt dotyczy: utworzenia i wyposażenia sali ćwiczeń ruchowych dla Szkoły Podstawowej w Kostarowcach oraz zakupu wyposażenia dla szkół w Gminie Sanok.

Zakres projektu obejmuje:

przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu Kultury (pow. zabudowy 245m2) na działce o nr ewidencyjnym 536 w miejscowości Kostarowce (o pow.768 m2) na salę ćwiczeń ruchowych wraz z jej wyposażeniem w sprzęt dydaktyczny.

– wyposażenia sali gimnastycznej w ZS w Dobrej

– wyposażenia klasopracowni matematycznych oraz przyrodniczych w zestawy interaktywne w szkołach:

1.Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trepczy

2.Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Strachocinie

3.Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobrej

4.Gimnazjum w Niebieszczanach

5.Szkoła Podstawowa w Falejówce

6.SP w Kostarowcach

  1. SP w Mrzygłodzie

8.SP w Pakoszówce

9.SP w Niebieszczanach

10.SP w Pisarowcach

11.SP w Prusieku

12.SP w Srogowie Górnym

13.SP w Załużu

Umowa na dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 30 sierpnia 2016r.