Logo Gminy Sanok

wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem w m. Mrzygłód - lokal użytkowy o pow. 22,77 m2


WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie

GKI.7151.5.2023                                                                                                                

  Sanok 02.11.2023 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ), art. 35 ust. 1 i 2  art. 37 ust. 4 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 270/2023 z dnia 27 października 2023r., Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok, przeznaczonego do oddania w najem:

Położenie: Nr działki: Nr księgi wieczystej: Powierzchnia użytkowa:
Woj.:  podkarpackie, 
Jedn. ewid.: Gmina Sanok, Obręb: Mrzygłód
390
KS1S/00061647/2

22,77 m2


Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy mieszczący się na parterze budynku o nr porządkowym 173, położony w miejscowości Mrzygłód, na działce oznaczonej nr 390.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  najem w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu usługowo - handlowego.

Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu: miesięczny czynsz najmu wynosi 112,03 zł netto     (słownie: sto dwanaście złotych 03/100) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi: Najemca prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem najmu niezależne od właściciela.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23 oraz umieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez publikację w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej sprawy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój 402, w godz. 7.30 – 15.30, tel. 13 46 56 574.