Logo Gminy Sanok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem w miejscowości Strachocina - lokal użytkowy o pow. 87 m2

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
GKI.7151.2.2023                                                                                  

                                                                                                                                                                     Sanok dnia 28.03.2023 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały  Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 66/2023 z dnia 24.03.2023r., Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok, przeznaczonego do oddania w najem:

Położenie: woj. podkarpackie
Jedn. ewid.: Gmina Sanok
Obręb: Strachocina
Nr działki:   1399
Nr księgi wieczystej:   KS1S/00070435/9
Powierzchnia użytkowa:   87,00 m2

Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy mieszczący się na I piętrze budynku o nr porządkowym 345A, położony w miejscowości Strachocina, na działce oznaczonej nr 1399.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  najem w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu: miesięczny czynsz najmu wynosi 428,04 zł netto (słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych 04/100) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

Uwagi: Najemca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem najmu niezależne od właściciela.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23 oraz umieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez publikację w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej sprawy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój 402, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 13 46 56 574.