Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko

RPO

Tytuł Projektu:       „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”

Program:                 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:   II Cyfrowe Podkarpacie

Działanie:              Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

 

Całkowita wartość Projektu: 1 476 984,00 PLN

Kwota dofinansowania:       1 250 417,99 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 2018-03-31r..

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego (dalej: ISP) przez gminy Sanok, Besko i Solina. Dodatkowo projekt ma na celu poprawę zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Jednostki realizujące projekt udostępnią łącznie 93 nowe e-usługi związane z: obsługą płatności na rzecz urzędów JST, obszarem podatków i opłat, gospodarką przestrzenną, oświatą (tzw. e-dziennik), partycypacją społeczną.

Ww. e-usługi publiczne będą się cechować wysokim poziomem dojrzałości. Będą dotyczyć one głównie często załatwianych spraw, ich wybór poprzedziło badanie potrzeb interesariuszy (w tym badanie ankietowe mieszkańców). Dodatkowo zostaną uruchomione nowe usługi informacyjne. W celu uruchomienia e-usług zostanie zlecona integracja systemów informatycznych JST realizujących projekt (w celu utworzenia w każdej z JST systemu zintegrowanego, dalej: ZSI), modernizacja systemów dziedzinowych i oprogramowania bazodanowego, zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego do świadczenia e-usług (w tym specjalizowane portale) oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań planowanych w projekcie (serwery baz danych, notebooki dla e-dziennika).

Przewidziano ponadto niezbędną modernizację infrastruktury sieciowej w budynku jednej z gmin i dwóch budynkach szkół. W celu zwiększenia dostępu do cyfrowej ISP zostanie zlecona digitalizacja wybranych zasobów ISP 2 JST, wyposażeniu JST w odpowiednie oprogramowanie zarządzające ISP, udostępnienie mieszkańcom zasobów ISP na portalu, a także poprzez API w celu ponownego ich wykorzystania w innych systemach. Udostępniona cyfrowo ISP dotyczyć będzie danych przestrzennych, rejestrów publicznych oraz o charakterze sprawozdawczym. W poszczególnych JST wybrano łącznie 19 zagadnień o dużym potencjale wykorzystania informacji, zgodnie z potrzebami interesariuszy i możliwościami JST (w tym posiadanymi zasobami).

Zakres projektu obejmuje:

Zadanie 1.

 1. Uruchomienie eusług z udostępnieniem ISP w oparciu o ZSI Urzędu Gminy w Sanoku Planowane działania (dz.): Rozbudowa i aktualizacja systemów dziedzinowych (sys.dz.) – zakup oprogramowania (oprogr.) i wdrożenie
 2. Integracja sys.dz. z systemem EZD oraz portalem e-należności – zakup modułu integrującego, konfiguracja i wdrożenie
 3. Opracowanie e-usług (implementacja w systemie EZD i sys.dz.),
 4. Opracowanie i wdrożenie portalu enależności,
 5. Opieka serwisowa nad zakupionym oprogr. w okresie realizacji projektu,
 6. Opracowanie i wdrożenie portalu sprawozdawczości jednostek,
 7. i portalu umożliwiającego składanie deklaracji VAT dla jednostek podległych gminy,
 8. Digitalizacja zasobów informacji przestrzennej (IP) w obszarach: gospodarka przestrzenna, drogi, mosty, znaki , ewidencja adresowa, turystyka, gminna ewidencja zabytków, wybory, tereny inwestycyjne, trasy/punkty odbioru odpadów, nieruchomości/mienie,
 9. Zakup oprogr. do zarządzania zasobami IP,
 10. Uruchomienie portalu mapowego i udostępnienie zdigitalizowanych zasobów,
 11. Wykonanie API do prezentacji ww. zasobów na mapie w dowolnej aplikacji,
 12. Zakup oprogr. serwera e-usług GIS,
 13. Opracowanie i wdrożenie portalu partycypacji społecznej,
 14. Wielokanałowy system informacji – zakup i wdrożenie Dz. od 1 do 5 umożliwią świadczenie e-usług dla mieszkańców (mieszk.) z obszaru podatków i opłat lokalnych z obsługą e-należności. Dz. od 6 i 7 umożliwią udostępnienie mieszk. inf.publ. z obszaru sprawozdawczości jednostek. Dz. od 8 do 12 umożliwią udostępnienie mieszk. inf.publ. oraz świadczenie e-usług z obszaru IP. Dz. 13 umożliwi udostępnienie mieszk. inf.publ. i świadczenie e-usług w zakresie partycypacji społecznej. Dz. 14 umożliwi świadczenie usług informacyjnych o szerokim zakresie tematycznym przy wykorzystaniu wielu kanałów (poczta elektroniczna, sms, aplikacje mobilne i inne). Planowana jest rozbudowa infrastruktury teleinf. (niezbędna do świadczenia e-usług), w tym: Modernizacja oprogr. bazy danych.

Zadanie 2.

Uruchomienie eusług szkół gminy Sanok. W ramach zadania planowane są następujące zadania: Zakup oprogramowania e-dziennik, Wdrożenie oprogramowania edziennik. W ramach zadania planowana jest ponadto rozbudowa infrastruktury sprzętowo – systemowej (wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług e-dziennika): Zakup notebooków do obsługi e-dziennika (10 szt.), Rozbudowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkół – Gimnazjum w Trepczy. Realizacja zadania pozwoli na świadczenie usług dziennika elektronicznego przez Zespół Szkół – Gimnazjum w Trepczy. Zadanie będzie realizowane od lutego do maja 2017.

Zadanie 3.

Uruchomienie eusług z udostępnieniem ISP w oparciu o ZSI Urzędu Gminy w Besku Planowane działania (dz.):

 1. Rozbudowa i aktualizacja systemów dziedzinowych (sys.dz.) – zakup oprogramowania i wdrożenie,
 2.  Integracja sys.dz. z systemem EZD oraz portalem e-należności – zakup modułu integrującego, konfiguracja i wdrożenie,
 3. Opracowanie e-usług (implementacja w systemie EZD i sys.dz.),
 4. Opracowanie i wdrożenie portalu enależności,
 5. Opieka serwisowa nad zakupionym oprogramowaniem w okresie realizacji projektu,
 6. Opracowanie i wdrożenie portalu sprawozdawczości jednostek
 7. oraz portalu umożliwiającego składanie deklaracji VAT dla jednostek podległych gminy,
 8. Opracowanie i wdrożenie portalu partycypacji społecznej,
 9. Wielokanałowy system informacji – zakup i wdrożenie Dz. od 1 do 5 umożliwią świadczenie e-usług dla mieszkańców (mieszk.) z obszaru podatków i opłat lokalnych z obsługą e-należności. Dz. od 6 i 7 umożliwią udostępnienie mieszk. inf.publ. z obszaru sprawozdawczości jednostek. Dz. 8 umożliwi udostępnienie mieszk. inf.publ. i świadczenie e-usług w zakresie partycypacji społecznej. Dz. 9 umożliwi świadczenie usług informacyjnych o szerokim zakresie tematycznym przy wykorzystaniu wielu kanałów (poczta elektroniczna, sms, aplikacje mobilne i inne). Planowana jest rozbudowa infrastruktury teleinf. (niezbędna do świadczenia eusług), w tym: Modernizacja oprogramowania bazy danych Zakup 1 serwera bazy danych Zakup 7 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy, Zakup 1 urządzenia do back-upu, Modernizacja okablowania w Urzędzie Gminy.

Zadanie 4.

Uruchomienie e-usług szkół gminy Sanok. W ramach zadania planowane są następujące zadania: Zakup oprogramowania e-dziennik, Wdrożenie oprogramowania edziennik. W ramach zadania planowana jest ponadto rozbudowa infrastruktury sprzętowo – systemowej (wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług e-dziennika): Zakup notebooków do obsługi e-dziennika (10 szt.), Rozbudowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkół w Besku. Realizacja zadania pozwoli na świadczenie usług dziennika elektronicznego przez Zespół Szkół w Besku. Zadanie będzie realizowane od lutego do maja 2017

Zadanie 6 Uruchomienie eusług z udostępnieniem ISP w oparciu o ZSI Urzędu Gminy w Solinie Planowane działania (dz.): 1. Rozbudowa i aktualizacja systemów dziedzinowych (sys.dz.) – zakup oprogramowania (oprogr.) i wdrożenie 2. Integracja sys.dz. z systemem EZD oraz portalem e-należności – zakup modułu integrującego, konfiguracja i wdrożenie 3. Opracowanie e-usług (implementacja w systemie EZD i sys.dz.), 4. Opracowanie i wdrożenie portalu enależności 5. Opieka serwisowa nad zakupionym oprogr. w okresie realizacji projektu. 6. Opracowanie i wdrożenie portalu sprawozdawczości jednostek oraz 7. portalu umożliwiającego składanie deklaracji VAT dla jednostek podległych gminy 8. Digitalizacja zasobów informacji przestrzennej (IP) w obszarach: gospodarka przestrzenna, drogi, mosty, znaki , ewidencja adresowa, turystyka, gminna ewidencja zabytków, wybory, tereny inwestycyjne, trasy/punkty odbioru odpadów, nieruchomości/mienie. 9. Zakup oprogr. do zarządzania zasobami IP 10. Uruchomienie portalu mapowego i udostępnienie zdigitalizowanych zasobów 11. Wykonanie API do prezentacji ww. zasobów na mapie w dowolnej aplikacji 12. Zakup oprogr. serwera e-usług GIS 13. Opracowanie i wdrożenie portalu partycypacji społecznej 14. Wielokanałowy system informacji – zakup i wdrożenie Dz. od 1 do 5 umożliwią świadczenie e-usług dla mieszkańców (mieszk.) z obszaru podatków i opłat lokalnych z obsługą e-należności. Dz. od 6 i 7 umożliwią udostępnienie mieszk. inf.publ. z obszaru sprawozdawczości jednostek. Dz. od 8 do 12 umożliwią udostępnienie mieszk. inf.publ. oraz świadczenie e-usług z obszaru IP. Dz. 13 umożliwi udostępnienie mieszk. inf.publ. i świadczenie e-usług w zakresie partycypacji społecznej. Dz. 14 umożliwi świadczenie usług informacyjnych o szerokim zakresie tematycznym przy wykorzystaniu wielu kanałów (poczta elektroniczna, sms, aplikacje mobilne i inne). Planowana jest rozbudowa infrastruktury teleinf. (niezbędna do świadczenia e-usług), w tym: Modernizacja oprogr. bazy danych Zakup 1 serwera bazy danych.