Logo Gminy Sanok

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 510/2 położonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                 

woj. podkarpackie

RGN.6840.10.2023                                                                                                                                                                                                   Sanok, dnia 17 listopada  2023 roku

 

 
WYKAZ


Działając na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r  poz. 40 ze zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r.,  poz. 344 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia  7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy   niż  3 lata lub na czas nieoznaczony,  Zarządzenia Wójta Gminy Sanok  nr 284/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku,

 

Wójt Gminy Sanok
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 

Księga Wieczysta: KS1S/00072409/2

Położenie nieruchomości: Województwo:  podkarpackie, Powiat: sanocki, Jednostka ewidencyjna: Sanok-G,

Obręb: Strachocina 

Oznaczenie  nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:  działka  nr 510/2

Powierzchnia  nieruchomości: 0,0881 ha (RIVa 0,0881 ha)
 
Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo i nieużytków. Nieruchomość nieogrodzona, w kształcie prostokąta, porośnięta trawą, krzewami, pojedynczymi drzewami. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
W Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży  w obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 500,00 zł  

Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od obciążeń:

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań

Ustala się do dnia 5 stycznia 2024 roku termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Uwagi: W dziale III księgi wieczystej KS1S/00072409/2 znajdują się wpisy, które nie dotyczą nieruchomości objętej niniejszym wykazem. 
 
 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w  Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku tel. 0134656586.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności