Logo Gminy Sanok

Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Kostarowce.

Ocena 0/5

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Sanok
 nr 114/2023 z dnia 19.05.2023r.

WÓJT GMINY SANOK
   woj. podkarpackie

  RGN.6872.30.7.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sanok, dnia  22.05.2023 r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Sanok

Ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

NIP 687-17-83-356 REGON 370440749

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego

 

     Przetarg dotyczy sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pozyskanego z lasu Gminy Sanok – sołectwa Kostarowce,  położnego na terenie miejscowości Kostarowce:

Gatunek - sosna
Rodzaj - Wielkowymiarowe Tartaczne
Ilość drewna do sprzedaży  29,82 m3
Cena wywoławcza  280,00 zł brutto za 1 m³ (w tym 23% VAT)

 Wadium  900,00 zł


 •    Ofertę mogą złożyć osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
 •  Warunkiem udziału w postępowaniu o zakup drewna jest:
 •  Złożenie w terminie do dnia 30 maja  2023 roku do godziny 9:00 pisemnej oferty,  na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30) lub pocztą,  oznaczonej nazwiskiem i imieniem Oferenta lub nazwą firmy i adresem Oferenta zaadresowanej na Urząd Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego gat. sosna   Kostarowce – 30.05.2023r.”.                      
 • O uznaniu oferty za prawidłowo i terminowo złożoną decyduje moment doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu Gminy Sanok. Oferty złożone po terminie  30.05.2023r.  nie będą rozpatrywane.
 • Wpłata wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych  00/100).
 • Wadium w wysokości 900,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok  nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001 z dopiskiem: „Wadium – Oferta na zakup drewna wielkowymiarowego tartacznego gat. sosna KOSTAROWCE –
  30.05.2023 r.” .
 • Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 •  Przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w regulaminie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.
 • Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie w miejscowości  KOSTAROWCE.
 • Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży i zapoznać się ze stanem technicznym drewna - informacje w tej sprawie udziela nadzorca i zarządca lasu wsi Kostarowce  Pan Marian Chrząszcz -  nr tel: 693-843-915.

 

 •     Otwarcie ofert  odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w pokoju nr 509. 
 •   Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz Gminy Sanok jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyników przetargu wadium zostanie zwrócone na podany  rachunek bankowy.
 •    Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 •    Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
 •    Termin wywozu drewna: do 11 lipca 2023 r.
 •      Informacji o postępowaniu przetargowym udziela Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Sanok – pokój nr 509 i 510 

tel. 13 46 56 552 oraz 13 46 56 586, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

 •    Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanok oraz na stronach internetowych Gminy Sanok.

 

                                                                                                                

 

W załączeniu:

 1.   Formularz ofertowy na zakup drewna (załącznik nr 1)
 2. Regulamin przetargu ofertowego na sprzedaż drewna (załącznik nr 2)
 3. Wzór umowy (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie + klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4)

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Format: pdf, 143.79 kB
Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Format: pdf, 121.48 kB
Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Format: pdf, 189.47 kB
Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Format: pdf, 268.3 kB
Informacja o wyniku przetargu
Format: pdf, 148.23 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności