Logo Gminy Sanok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 676, położonej w miejscowości Pakoszówka

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK

 woj. podkarpackie

RGN.6845.26.2022                                                                                  

Sanok, dnia 26.04.2022 r.

 

WYKAZ

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 92/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Pakoszówka, oznaczonej działką nr 676.

 

Wójt Gminy Sanok

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat:

 

Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jedn. ewid.: Gmina Sanok, Obręb: PAKOSZÓWKA

Nr działki / Powierzchnia:  Działka nr 676 o powierzchni 0,3521 ha

Księga Wieczysta: KS1S/00053942/1

Opis nieruchomości: Działka położona w środkowej części miejscowości Pakoszówka, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo. Na południe od działki rozciągają się tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej gminnej. Działka przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta, położona jest na wzniesieniu terenu. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny: RIVa.

Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100).

Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku

Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia obowiązkowego.

Obciążenia: Brak

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności