Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dla Mieszkańca

Profilaktyka i Rozwiazywanie Problemów Alkoholowych i Narkomani

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej  
tel. +48 13 46 565 80

 

Do głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
należy:

  • opiniowanie, inicjowanie i nadzorowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  • współpraca z organami administracji rządowej i organizacjami społecznymi;
  • podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin;
  • kierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia dla osób zgłoszonych do komisji;
  • opiniowanie w formie postanowienia wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;