Logo Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ocena 0/5

W związku z uchwałą Rady Ministrów  nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Dotacja w ramach Programu może zostać udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 4. Wnioskowane dofinansowanie musi mieścić w ramach jednego z trzech obowiązujących limitów:
  do 150 tys. zł
  do 500 tys. zł
  do 3,5 mln zł
 5. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.
 6. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny.
 7. Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do złożenia dwóch własnych wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków komisja powołana przez Wójta Gminy Sanok, rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z kryteriami: wartość historyczną kulturalną i artystyczną, stan techniczny, poniesione dotychczas nakłady konieczne na wykonanie prac przy zabytku i zarekomenduje wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Sanok. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Sanok podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie.
 9. Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 
  dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków, aktualne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia
  aktualne pozwolenie na budowę, bądź złożony wniosek o otrzymanie  pozwolenia jeżeli otrzymanie tego dokumentu wymagają prace, które mają być przedmiotem dotacji,
  aktualny kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
  dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy, ze wskazaniem osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu – nie dotyczy osób fizycznych,
  oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego na poczet realizacji zadania oraz pokrycia wydatków niekwalifikowanych,
  wykaz najważniejszych prac remontowych lub renowacyjnych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.     
 10. Wniosek z pkt. 9 należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sanoku.
 11. W przypadku wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu Gmina Sanok wydłuży termin złożenia wniosku wskazanego w pkt. 9 stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej www.gminasanok.pl  
 12. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.
 13. Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały załączone dokumenty określone w punkcie 9.
 14. Wniosek podlega uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w ciągu 2 dni roboczych z zaznaczeniem, iż ostateczny termin składania wniosków przez Gminę do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków upływa 31 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00.
 15. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostają bez rozpoznania.
 16. Dla prowadzonego naboru nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

logo polski ład

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności