Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
31°C

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 302 położonej w miejscowości Mrzygłód

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                    

 woj. podkarpackie

     RGN.6840.13.2023                                                                                                                                                                                                                                                             Sanok, dnia 5 września 2023 roku

 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 2, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014, poz. 1490 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub  na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok  nr 136/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,

   Wójt Gminy Sanok

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok:

Księga Wieczysta: KS1S/00074293/9

Położenie nieruchomości: Woj.:  podkarpackie, Powiat: sanockiGmina.: Sanok-G, Obręb ewidencyjny:  Mrzygłód

Oznaczenie  nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Działka nr 302

Powierzchnia nieruchomości: 0,4649 ha  (RIIIa 0,1822 ha, PsIII 0,2827ha)

Opis nieruchomości: Nieruchomość położna na obrzeżach miejscowości, w otoczeniu terenów niezabudowanych, wykorzystywanych rolniczo, nieużytków, terenów poeksploatacyjnych, zbiorników wodnych i w odległości ok 400 m od rzeki San. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski. Wzdłuż północno - zachodniej części nieruchomości biegnie napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość znajduje się we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nieruchomość położona w obszarach narażonych na ryzyko powodzi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok nieruchomość leży   w obszarze zbiornika wodnego Dynów-Niewistka. Przez działkę przebiega linia energetyczna 15kV, działka znajduje się w obszarze występowania złóż surowców energetycznych i nieenergetycznych ozn. jako  Z7-Mrzygłód-Dobra złoże udokumentowane.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze min. decyzji  o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

Wysokość wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań

Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 października 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku,  ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza,    przelewem, na rachunek bankowy Gminy Sanok  nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001, w taki sposób, aby najpóźniej  w dniu 4 października 2023 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok,   pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:                                                                                                          

 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a u pozostałych osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej, 

 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłcone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie przed podpisaniem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Cena wywoławcza nieruchomości  jest podana w kwocie netto.

Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej  i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Przy sprzedaży działki mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).  Przeniesienie prawa własności ww. nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu przewidzianego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość  na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą. W okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew czy krzewów  nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości, możliwością dojazdu oraz zapoznać się z warunkami przetargu. Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych   z ewidencji  gruntów i budynków. Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie,  że zapoznały się ze stanem faktycznym  i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18 sierpnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do przetargu otrzymują klauzulę informacyjną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i pisemnie potwierdzają jej otrzymanie.

Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Sanok. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok,  oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Mrzygłód.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku  do piątku tel. 013465658

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.