Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
25°C
Powróć do: O gminie

Władze Gminy

Wójt Gminy Sanok
Paweł Wdowiak

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, urzędem kieruje przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania Gminy określone przepisami prawa, Wójt kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych, do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
 • ogłaszanie uchwał rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • przedkładanie na Sesji rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
 • reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 • upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

Tel: 13 46 56 580
e-mail: wojt@gminasanok.pl Sekretarz Gminy Sanok
Agnieszka Marszałek

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • Zastępowanie Wójta w zakresie bieżących spraw urzędu pod jego nieobecność lub w przypadkach wystąpienia innych przyczyn powodujących niemożność pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy,
 • Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd,
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • Zapewnienie publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie,
 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 • Współudział w formułowaniu strategii pozyskiwania funduszy pomocowych dla Gminy,
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych – pełnienie funkcji Kierownika Referatu,
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Funduszy Pomocowych – pełnienie funkcji Kierownika,
 • Wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 • Wykonywanie czynności w ramach sprawowanego zastępstwa w zakresie odrębnie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa.


Tel. 13 46 56 570
e-mail: sekretarz@gminasanok.pl


Skarbnik Gminy Sanok
Agnieszka Haduch

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu Gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 • koordynowanie opracowania budżetu,
 • koordynowanie opracowania sprawozdawczości budżetowej,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej rachunkowości,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Finansowy,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowii Radzie Gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

 

Tel. + 48 13 46 56 556
e-mail: skarbnik@gminasanok.pl


 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok
Roman Zapotoczny

Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad,
 • Zwoływanie sesji Rady i przewodniczenie ich obradom,
 • czuwanie nad porządkiem obrad,
 • zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał, podpisywanie uchwał Rady,
 • czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu

 

Tel. + 48 13 46 56 582
e-mail: biurorady@gminasanok.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.