Logo Gminy Sanok
Powróć do: O gminie

Władze Gminy

Wójt Gminy Sanok
Paweł Wdowiak

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, urzędem kieruje przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania Gminy określone przepisami prawa, Wójt kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych, do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
 • ogłaszanie uchwał rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • przedkładanie na Sesji rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
 • reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 • upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

Tel: 13 46 56 580
e-mail: wojt@gminasanok.pl 


Sekretarz Gminy Sanok

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • Zastępowanie Wójta w zakresie bieżących spraw urzędu pod jego nieobecność lub w przypadkach wystąpienia innych przyczyn powodujących niemożność pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy,
 • Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd,
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • Zapewnienie publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie,
 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 • Współudział w formułowaniu strategii pozyskiwania funduszy pomocowych dla Gminy,
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych – pełnienie funkcji Kierownika Referatu,
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Funduszy Pomocowych – pełnienie funkcji Kierownika,
 • Wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 • Wykonywanie czynności w ramach sprawowanego zastępstwa w zakresie odrębnie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa.


Tel. 13 46 56 570
e-mail: sekretarz@gminasanok.pl


Skarbnik Gminy Sanok
Agnieszka Haduch

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu Gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 • koordynowanie opracowania budżetu,
 • koordynowanie opracowania sprawozdawczości budżetowej,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej rachunkowości,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Finansowy,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowii Radzie Gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.


tel. + 48 13 46 56 556
e-mail: skarbnik@gminasanok.pl


Przewodniczący Rady Gminy Sanok
Roman Zapotoczny

 


tel. + 48 13 46 56 582
e-mail: biurorady@gminasanok.pl