Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
32°C

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 274/17 położonej w miejscowości Tyrawa Solna

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                                      Sanok, dnia 10 maja 2024 roku

    woj. podkarpackie

      RGN.6840.2.2024                                                                                               

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2,  art. 40 ust. 1 pkt 2, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014, poz. 1490 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008  z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok  nr 29/2024 z dnia 15 lutego 2024  roku,

 

Wójt Gminy Sanok

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Sanok: 
 

Księga Wieczysta: KS1S/00061740/4

Położenie nieruchomości: Woj.:  podkarpackie, Powiat: sanocki, Jednostka ewid.: Sanok-G,  Obręb: Tyrawa Solna

Oznaczenie  nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: działka  numer 274/17

Powierzchnia  nieruchomości:  0,2214 ha  (PsIII o pow. 0,2214 ha)

Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w otoczeniu terenów zabudowy letniskowej, nieużytków. Nieruchomość nieogrodzona, o nieregularnym kształcie porośnięta trawami i pojedynczymi drzewami. Na nieruchomości znajduje się linia napowietrzna telekomunikacyjna, słupy, kanalizacja, przył. energetyczny – stanowiące własność zarządców danych sieci. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej, brak urządzonego zjazdu. Nieruchomość znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowym Gór Słonych, w obszarze Natura 2000. Nieruchomość położona w bliskiej odległości od rzeki San, w obszarach zalewowych, oraz w terenie narażonym na ryzyko powodzi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży  w obszarach zbiornika wodnego Dynów-Niewistka (proj.)  oraz w obszarach preferowanych do rozwoju usług turystyki, w obszarze ozn. Z19-obszar Tyrawa Solna – złoże perspektywiczne kruszywa naturalnego (skały krzemionkowe luźne) o dobrych parametrach jakościowych.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 50 000,00 zł

Wysokość wadium: 5 000,00 zł

Obciążenia nieruchomości: brak 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 
 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 9 00  w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku,  ul. Kościuszki 23,  piąte piętro, pokój nr 509.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza,   przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok  nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001, w taki sposób, aby najpóźniej  w dniu 12 czerwca  2024 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:                                                                                                          

 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, 

 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie przed podpisaniem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 

W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew czy krzewów  nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. 

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości, możliwością dojazdu oraz zapoznać się z warunkami przetargu. 

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych  z ewidencji gruntów i budynków zgodny z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Sanok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki,  konfiguracji granic działki, sposobu zagospodarowania działki. 

Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym  i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 

Osoby przystępujące do przetargu otrzymują klauzulę informacyjną sporządzoną zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i pisemnie potwierdzają jej otrzymanie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnego powodu.

W dziale III księgi wieczystej KS1S/00061740/4 są uwidoczni one wpisy, które nie dotyczą nieruchomości objętej niniejszym wykazem. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Sanok. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok,  oraz   w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Tyrawa Solna

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok   ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku  do piątku   tel. 013465658, adres poczty elektronicznej: rg@gminasanok.pl.

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.