Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
31°C

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 567/1 położonej w miejscowości Prusiek

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                             Sanok, dnia 5 czerwca 2024 roku

woj. podkarpackie

RGN.6840.47.2019

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2,  art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 2, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014, poz. 1490 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008    z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok  nr 260/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok  nr 153/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku,

 

Wójt Gminy Sanok

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Sanok:

 

Księga wieczysta: KS1S/00046606/2

Położenie nieruchomości: Województwo: podkarpackie, Powiat: sanocki, Gmina: Sanok-G, 

Obręb: Prusiek

Oznaczenie nieruchomości według księgi  wieczystej  oraz katastru nieruchomości: Działka nr 567/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,2019 ha (PsVI 0,0985 ha, Lz 0,1034 ha)

Opis nieruchomości: Nieruchomość położna w centralnej części miejscowości Prusiek. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Sanok. Brak urządzonego zjazdu. Kształt nieruchomości nieregularny, teren częściowo płaski. Nieruchomość   częściowo zakrzaczona, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z potokiem, stanowiącym  wody płynące.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 44 600,00 zł

Wysokość wadium: 5 000,00 zł

Obciążenia nieruchomości: brak 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług będzie zwolniona od podatku VAT.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 20.12.2023 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 27.03.2024 roku
 
 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku,  ul. Kościuszki 23,  piąte piętro, pokój nr 509.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza,   przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok  nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001, w taki sposób, aby najpóźniej  w dniu 3 lipca 2024 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok,   pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:                                                                                                          

 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, 

 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie przed podpisaniem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 

W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew czy krzewów  nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości, możliwością dojazdu oraz zapoznać się z warunkami przetargu. Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. 

Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodny z wyrysem  i wypisem z mapy ewidencyjnej. 

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Sanok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki,  konfiguracji granic działki, sposobu zagospodarowania działki. 

Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym  i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 

Osoby przystępujące do przetargu otrzymują klauzulę informacyjną sporządzoną zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i pisemnie potwierdzają jej otrzymanie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 15 września 2023 roku.

Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnego powodu.

W dziale III księgi wieczystej KS1S/00046606/2 uwidocznione są wpisy, które nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Sanok. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok,  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Prusiek.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok   ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku  do piątku tel. 013465658, adres poczty elektronicznej: rg@gminasanok.pl.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.