Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
deszcz
7°C

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sanok

Ocena 0/5

 

Zarządzenie Nr 38/2024
Wójta Gminy Sanok
z dnia 20.02.2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3, art.31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2048) oraz Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok;
 • siedzibie Urzędu Gminy w Sanoku na tablicy ogłoszeń;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok. 

 

§ 2 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Załącznik do: 
Zarządzenia Wójta Gminy Sanok
Nr 38/2024 z dn. 20.02.2024 r. 

 

Wójt Gminy Sanok
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów: 

Przedmiotem  zgłaszanych  projektów  mogą  być przedsięwzięcia i zadania, których realizacja służyła będzie:

 1. poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Sanok;
 2. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Sanok  do działalności sportowej;
 3. popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej, zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
 4. pobudzaniu kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Sanok;
 5. poprawie warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych;
 6. kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Sanok poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach której realizowany będzie projekt w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi: 338 250,00 zł.

 

III. Tryb i forma wypłaty dotacji zostanie ustalona w umowie dotacyjnej zawartej pomiędzy stronami projektu. 

 

IV. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sanoku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs projektów – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sanok w 2024 r.” w terminie 21.03.2024 r. do godz. 1530
 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania
 3.  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

   - nazwę podmiotu i jego dokładny adres;

   - rodzaj zadania z otwartego konkursu.

 4. Wzór wniosku oraz treść uchwały wraz z załącznikami, dostępne są w Urzędzie Gminy Sanok, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok.

 

V. Termin realizacji projektu:

 • rozpoczęcie realizacji projektu od dnia podpisania umowy dotacyjnej,
 • zakończenie realizacji projektu do dnia 2 grudnia 2024 r. 
 • rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 9 grudnia 2024 r. poprzez złożenie rozliczenia dotacji wg wzoru rozliczenia dotacji stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. 

 

  VI.  Warunki  merytoryczne  i  finansowe,  jakie  powinien  spełniać  projekt  i objęte nim przedsięwzięcie. 

 

A. Oferty winny zostać sporządzone w sposób czytelny, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. – „WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu”.

 1. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 2. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku ofert niekompletnych i nieprawidłowo wypełnionych beneficjenci zostaną wezwani do uzupełnienia oferty zgodnie z pkt D II (2).
 4. Dopuszcza się możliwość wybrania kilku ofert dla danego zadania – złożonych przez różnych beneficjentów. W tym przypadku kwota dotacji zostanie podzielona pomiędzy kilku beneficjentów.
 5. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku beneficjent może zastrzec zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.
 7. Wójt Gminy Sanok przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

 

B. Wójt Gminy Sanok przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności – dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, zgodnie z kryteriami o których mowa w pkt. VI C

1.   Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu: 

 • realizacji programów szkolenia sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego, oraz strojów sportowych lub ulepszanie posiadanego sprzętu sportowego;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych klubu  dla celów szkolenia sportowego;
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

 

2.   Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
 • zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o dotację.

 

3.   Dotacja nie może zostać udzielona na zadanie, na które wcześniej zostało dofinasowane inną dotacją z budżetu Gminy Sanok. 

 

C. Kryteria wyboru ofert do realizacji:

Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Wójt Gminy Sanok uwzględnia:

 1. Dochowanie wymagań formalnych;
 2. Znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w pkt. I. 
 3. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
 4. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu;
 5. Możliwość realizacji projektu przez beneficjenta;
 6. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Sanok. 

 

D.   Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty

      I.

 1. Odpis z właściwego rejestru sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,
 2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)  za 2023 rok.
 3. Aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii. W przypadku kserokopii, każda z kopii dokumentu winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania klubu sportowego. 

      II.

 1. Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania składającego ofertę a także oferty nie uzupełnione - zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. W przypadku o którym mowa w pkt D I (1 i 3) wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

 

VII.  Postanowienia końcowe:

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia składania ofert. 
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sanok, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. 
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Sanoku.
 4. Wójt Gminy Sanok może odmówić wyłonionemu w konkursie beneficjentowi  podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania konieczne jest dostarczenie harmonogramu realizacji zadania w przypadku jego zmiany, oświadczenia beneficjenta  o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, pełnomocnictwa do podpisania umowy, jeśli jest wymagane zapisem statutowym.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Sanok a beneficjentem.
 7. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanok oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok. 
 9. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 , 38-500 Sanok, pokój nr 511, tel. 13 46 56 580.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 - wniosek
Format: doc, 59.5 kB
Załącznik Nr 2 - rozliczenie dotacji
Format: doc, 51.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.