Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
pochmurno
12°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
RGN.6845.88.2023

Sanok, dnia 28.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok
Nr 249/2023 z dnia 5 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działką nr 326/2

Wójt Gminy Sanok

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sanok, z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, w pokoju nr 509 na V piętrze:

Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: MRZYGŁÓD
Nr działki / Powierzchnia/ Użytek i klasa bonitacyjna: Działka nr 326/2 o powierzchni 0,5360 ha (RIVa – 0,1586 ha, ŁIV – 0,1480 ha, PsV – 0,2294 ha)
Księga Wieczysta: KS1S/00074293/9
Opis nieruchomości: Działka położona w północno-zachodniej części miejscowości Mrzygłód, nieopodal rzeki San, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Sanok. Działka przyjmuje regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Położona jest w terenie płaskim, korzystnym dla rolniczego użytkowania. Działaka znajduje się na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka znajduje się w terenie objętym zagrożeniem powodziowym.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:  200,00 zł  (słownie: dwieście złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2023 r. poz. 955). Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy zostanie obliczony w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy w danym roku. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1-go stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Wysokość i termin wniesienia wadium: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych, 00/100) należy wnieść do dnia 03.01.2024 r.
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.
Obciążenia / zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak. 
Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia obowiązkowego.

 • W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza – przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok nr: 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 3 stycznia 2024 roku wadium znajdowało się na wskazanym rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie zostanie spełniony. 
 • Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 • Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej, następujące dokumenty: osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z oryginałem pełnomocnictwa zwykłego drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca obowiązkowi rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), oryginał stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
 • Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości, możliwością dojazdu do nieruchomości oraz z warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu, a także są zobligowani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym. 
 • Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie: zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości w pierwszym roku trwania umowy, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu (po zakończonym przetargu należy podać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium).
 • W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (tj. nie mniej niż 10,00 zł).
 • Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 • Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. 
 • Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Sanok nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 
 • Wydzierżawienie nieruchomości następuje bez wskazania granic. Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości jest powierzchnią ewidencyjną i w przypadku jej niezgodności z pomiarami dokonanymi przez dzierżawcę we własnym zakresie, nie będą przysługiwać mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Sanok.
 • Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego na wydzierżawianej nieruchomości drzewostanu i zakrzewień. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów z przedmiotu dzierżawy (np. zagrożenie życia lub bezpieczeństwa publicznego) dzierżawca jest zobowiązany każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Wójta Gminy Sanok oraz zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wójta Gminy Sanok wznosić na wydzierżawianych gruntach żadnych obiektów budowlanych.
 • Pozostałe warunki dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostaną określone w umowie dzierżawy, zawartej ze zwycięzcą przetargu.
 • Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Sanok, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ul. Kościuszki 23 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a także podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Mrzygłód.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, V piętro, pokój nr 510, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.