Logo Gminy Sanok
Powróć do: O gminie

Rada Gminy Sanok

Rada Gminy Sanok

wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. w składzie:

 

WOJTAS Tadeusz - Przewodniczący Rady
KACZMARSKA Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady
BURKA Tadeusz Józef - Wiceprzewodniczący Rady

Radni:

BIEGA Zdzisław Ludwik
BODZIAK Janina
CECUŁA Rafał Łukasz
DEREŃ Stanisław Mikołaj
DZIERŻAWSKI Jan
KACZMARSKI Tadeusz
NIEMCZYK Daniel
ORYSZCZAK Wiesław Antoni

SKOCZOŁEK Krzysztof
STABRYŁA Daniel Tadeusz
ZAPOTOCZNY Roman Andrzej

 

Zadania Rady Gminy Sanok:

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy , który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia , cofania , zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z adnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity)
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych regionalnych,
 • podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 • nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stypendiów
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, – w tym celu powołuje komisję rewizyjną.